Guangzhou Veslee Chemical Science And Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $163,000
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Tên: Guangdong Province Enterprise of Observing Contract And Valuing Credit
Cấp bởi: Guangzhou Administration for Industry
Ngày bắt đầu: 2014-06-02
Gửi email cho nhà cung cấp này